מסמכי יסוד עמותה

תעודה לרישומה של
אישור ניהול תקין לשנת 2018
ניכוי מס במקור
ניהול ספרים
תעודת מלכ"ר